Country information: Albania

General information

Primary legislation:
Ligji nr. 9880, date 25.02.2008, “Per nenshkrimin elektronik”
Primary legislation (link):
Primary legislation (english translation):
Secondary legislation:
Vendim i KM nr. 525 datë 13.5.2009 “Pë miratimin e rregullores për nënshkrimin elektronik”, Vendim i KM Nr 503, datë 13.5.2009 “Për miratimin e tarifave për shërbimet që ofrohen nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik”
Secondary legislation (link):
Secondary legislation (english translation):
Obligatory technical documents:
Udhezim nr. 4 “Per afatet e pergjithshme”
Obligatory technical documents (link):
Obligatory technical documents (english translation):

Body responsible for supervision (Art. 17 of Regulation (EU) No. 910/2014)

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik
National Authority for Electronic Certification
Rruga "Asim Vokshi", Nr. 19/1, Tirana, Albania
Tel: +355 4222 1039
Fax: +355 4222 7040
Member of FESA: yes
Associate member of FESA: no

National accreditation body

Directorate of Accreditation
Member of FESA: no
Associate member of FESA: no